نمایندگی هاست دانلود

نمایندگی هاست دانلود | پلن 110 گیگ فضای میزبانی دانلود
نامحدود پهنای باند
قابلیت ساخت نامحدود اکانت
امکانات استاندارد

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست دانلود | پلن 220 گیگ فضای میزبانی دانلود
نا محدود پهنای باند
قابلیت ساخت نامحدود اکانت
امکانات استاندارد

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست دانلود | پلن 330 گیگ فضای نمایندگی میزبانی دانلود
نا محدود پهنای باند
قابلیت ساخت نامحدود اکانت
امکانات استاندارد

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست دانلود | پلن 450 گیگ فضای نمایندگی میزبانی دانلود
نا محدود پهنای باند
قابلیت ساخت نامحدود اکانت
امکانات استاندارد

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
نمایندگی هاست دانلود | پلن 5100 گیگ فضای نمایندگی میزبانی دانلود
نا محدود پهنای باند
قابلیت ساخت نامحدود اکانت
امکانات استاندارد

  • دایرکت ادمین کنترل پنل