هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران | پلن 1



100 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت ایران
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ایران | پلن 2



300 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت ایران
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ایران | پلن 3



500 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت ایران
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ایران | پلن 4



1000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت ایران
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ایران | پلن 5



3000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت ایران
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ایران | پلن 6



5000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت ایران
کنترل پنل cPanel