هاست لینوکس

هاست لینوکس خارج | پلن 1100 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کلود لینوکس + سی پنل + لایت اسپید

هاست لینوکس خارج | پلن 2300 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کلود لینوکس + سی پنل + لایت اسپید

هاست لینوکس خارج | پلن 3500 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کلود لینوکس + سی پنل + لایت اسپید

هاست لینوکس خارج | پلن 41000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کلود لینوکس + سی پنل + لایت اسپید

هاست لینوکس خارج | پلن 53000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کلود لینوکس + سی پنل + لایت اسپید

هاست لینوکس خارج | پلن 65000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کلود لینوکس + سی پنل + لایت اسپید

هاست لینوکس خارج | پلن 710000 مگابایت هاست لینوکس
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کلود لینوکس + سی پنل + لایت اسپید

هاست لینوکس خارج | پلن 8هاست لینوکس نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کلود لینوکس + سی پنل + لایت اسپید