هاست لینوکس

هاست لینوکس خارج | پلن 1



100 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس خارج | پلن 2



300 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس خارج | پلن 3



500 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس خارج | پلن 4



1000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس خارج | پلن 5



3000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس خارج | پلن 6



5000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس خارج | پلن 7



10000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس خارج | پلن 8



هاست لینوکس نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
امکانات استاندارد
موقعیت آلمان
کنترل پنل cPanel