سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران | پلن 1512 مگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited (1 به 10)

سرور مجازی ایران | پلن 2 1 موجود است1024 مگابایت RAM
2 هسته CPU
100 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited (1 به 10)

سرور مجازی ایران | پلن 3 1 موجود است2048 مگابایت RAM
2 هسته CPU
100 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited (1 به 10)

سرور مجازی ایران | پلن 4 1 موجود است4096 مگابایت RAM
4 هسته CPU
200 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited (1 به 10)