سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران | پلن 0 1 موجود است512 مگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت HDD
2 مگابیت BW (1به1) + قابلیت خرید
ارائه سرویس با احراز هویت خاص

سرور مجازی ایران | پلن 1512 مگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited (1 به 10)

سرور مجازی ایران | پلن 21024 مگابایت RAM
2 هسته CPU
100 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited (1 به 10)

سرور مجازی ایران | پلن 32048 مگابایت RAM
2 هسته CPU
100 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited (1 به 10)

سرور مجازی ایران | پلن 44096 مگابایت RAM
4 هسته CPU
200 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited (1 به 10)