سرور مجازی خارج

سرور مجازی آلمان | پلن 1 2 موجود است512 مگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی آلمان | پلن 2 1 موجود است1024 مگابایت RAM
2 هسته CPU
50 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی آلمان | پلن 3 2 موجود است2048 مگابایت RAM
2 هسته CPU
100 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی آلمان | پلن 44096 مگابایت RAM
4 هسته CPU
200 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی فرانسه پلن 1 1 موجود است512 مگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی فرانسه پلن 2 1 موجود است1024 مگابایت RAM
2 هسته CPU
50 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی فرانسه پلن 3 2 موجود است2048 مگابایت RAM
2 هسته CPU
100 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی فرانسه پلن 4 1 موجود است4096 مگابایت RAM
4 هسته CPU
200 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited