سرور مجازی خارج

سرور مجازی آلمان | پلن 1512 مگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی آلمان | پلن 21024 مگابایت RAM
2 هسته CPU
50 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی آلمان | پلن 32048 مگابایت RAM
2 هسته CPU
100 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی آلمان | پلن 44096 مگابایت RAM
4 هسته CPU
200 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی فرانسه پلن 1512 مگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی فرانسه پلن 21024 مگابایت RAM
2 هسته CPU
50 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی فرانسه پلن 32048 مگابایت RAM
2 هسته CPU
100 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور مجازی فرانسه پلن 44096 مگابایت RAM
4 هسته CPU
200 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited