سرور نیمه اختصاصی

سرور نیمه اختصاصی، پلن 12048 مگابایت RAM
2 هسته CPU
250 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور نیمه اختصاصی، پلن 24096 مگابایت RAM
4 هسته CPU
500 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited

سرور نیمه اختصاصی، پلن 36144 مگابایت RAM
6 هسته CPU
1000 گیگابایت HDD
ترافیک UnLimited